Ledarskapsmodellen! Kopplat till UGL, UL och IL

Ledarskapsmodellen!

Varför nye modell om ledarskap?

Utgångspunkten var att i slutet av 90-talet, en forskargrupp från Försvarshögskolan ”Militära Ledarskapsgruppen”, att på vetenskaplig grund utveckla det svenska militära ledarskapet. Som bakgrund fanns kriget i det forna Jugoslavien och en traditionell genomgång av vetenskapliga tidskrifter om ledarskapslitteratur. Gruppen blev inspirerad av den amerikanska dominerande ledarskapsmodellen Transformationel Leadership (Bass 1998). Forskarna kom i kontakt med professorerna Bernad Bass och Bruce Aviolo, lärde sig modellen, tog hem den till Sverige. Där den omformades för att passa i den skandinaviska kontexten.  Och det handlade om de kulturskillnader som finns. Sedan i början av 2000- finns den svenska modellen Utvecklande Ledarskap, som ständigt fortsätter att utvecklas.

År 2003 hade forskarna med publicering av det vetenskapliga arbetet om modellen fått fått erkännande i forskarvärlden. Samma år fastställde  dåvarande ÖB (Johan Hedrstedt) att Utvecklande ledarskap (UL) ska vara Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Tre år senare hade man tagit fram frågeformuläret Utvecklande ledarskap ledarbedömning (ULL). Ett 360 graders verktyg för att kunna mäta den enskilde ledarens Ledarstil med hjälp av sk Ledarkaraktäristika . Arbetet med den teoretiska utvecklingen av modell och utbildning i UL har, och fortskrider kontinuerligt.

Vad gäller Indirekt ledarskap utkom modellen i mitten av 2000-talet, som det gjorts studier på och blivit  genomlyst av av Svenska och utländska lärosäten.

Sedan har vi Utveckling av grupp och ledare (UGL) som är ett utbildningskoncept sedan början av 1980-talet. Samhällsutvecklingen under 1970-talet innebar stora förändringar på synsätt på människa och arbetsliv. Det innebar att Försvarsmaktens nya inriktningar att ska förståelse för ledarskapets betydelse för mellanmänskliga relationer och en grupps förmåga att nå sina mål. Det är en gruppdynamisk och upplevelsebaserad ledarskapsutbildning. Kontinuerlig utveckling, omarbetning och uppgradering i samklang med samhällets utveckling har gjort att den snart 40-åriga UGL-utbildningen håller hög kvalitet och är genomlyst av forskare, för att hålla vetenskapligt rakt igenom. Dessutom omfattar UGL 2008 och framåt modern forskning kring grupputveckling, ledarskap och personlig utveckling och relateras till Ledarskapsmodellen.

Dessa utbildningar är väl spridda i Sverige, och UL och UGL tillhör de mest spridda ledarskapsutbildningarna som har vetenskaplig grund.

Detta kommer från boken ”Ledarskapsmodellen”, Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar. (Garry Larsson, Josi Lundin och Ann Zander)

 

Facebooklinkedinmail