SDI – Strength Deployment Inventory

Självkännedom SDI – Strength Deployment Inventory

I såväl arbets- som privata sammanhang är ”god självkännedom” en förutsättning för att skapa meningsfulla och givande relationer för de inblandade. Verktyget Strength Deployment Inventory – SDI ger en mycket god plattform för detta. Det är en 2-dagarskurs i självkännedom. Här får Du möjlighet att arbeta med ett väldokumenterat verktyg – SDI®-som ger Dig ökad självkännedom och en större självinsikt.

Verktyget är tydligt i sin utformning. Ta kontakt med oss för ytterligare information.

Genom att ändra fokus från att endast se på beteendet till att se på motivet bakom beteendet, kan vi komma fram till en klarare förståelse av oss själva och andra.

I teorin om relationsmedvetande ser vi på beteende på följande sätt:

 • Beteende är redskap som används för att nå resultat eller bekräfta vår självkänsla
 • Dessa redskap används också för att avvärja det vi inte önskar
 • Motiv kommer ur vår önskan att ha en stark självkänsla och ett starkt egenvärde

Vårt individuella motiverande värdesystem är konstant genom livet och understödjer alla våra beteenden. Genom instrumentet SDI kan större förståelse uppnås för:

 • Hur du accepterar och ger konstruktiv feedback
 • Hur du undviker stressande situationer
 • Varför du beter dig som du gör
 • Styrkor du för med dig till relationer och roller
 • Vad som orsakar inre konflikter för dig
 • De sätt du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på
 • Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det
 • Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla
 • Hur du relaterar effektivt med olika människor i olika livssituationer

SDI® är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal. Till skillnad från andra frågeformulär är detta inte ett test, därför utvärderas aldrig resultaten eller utsätts för någon kritisk bedömning.