Ledarskapsmodellen! Kopplat till UGL, UL och IL

Ledarskapsmodellen!

Varför nye modell om ledarskap?

Utgångspunkten var att i slutet av 90-talet, en forskargrupp från Försvarshögskolan ”Militära Ledarskapsgruppen”, att på vetenskaplig grund utveckla det svenska militära ledarskapet. Som bakgrund fanns kriget i det forna Jugoslavien och en traditionell genomgång av vetenskapliga tidskrifter om ledarskapslitteratur. Gruppen blev inspirerad av den amerikanska dominerande ledarskapsmodellen Transformationel Leadership (Bass 1998). Forskarna kom i kontakt med professorerna Bernad Bass och Bruce Aviolo, lärde sig modellen, tog hem den till Sverige. Där den omformades för att passa i den skandinaviska kontexten.  Och det handlade om de kulturskillnader som finns. Sedan i början av 2000- finns den svenska modellen Utvecklande Ledarskap, som ständigt fortsätter att utvecklas.

År 2003 hade forskarna med publicering av det vetenskapliga arbetet om modellen fått fått erkännande i forskarvärlden. Samma år fastställde  dåvarande ÖB (Johan Hedrstedt) att Utvecklande ledarskap (UL) ska vara Försvarsmaktens ledarskapsmodell. Tre år senare hade man tagit fram frågeformuläret Utvecklande ledarskap ledarbedömning (ULL). Ett 360 graders verktyg för att kunna mäta den enskilde ledarens Ledarstil med hjälp av sk Ledarkaraktäristika . Arbetet med den teoretiska utvecklingen av modell och utbildning i UL har, och fortskrider kontinuerligt.

Vad gäller Indirekt ledarskap utkom modellen i mitten av 2000-talet, som det gjorts studier på och blivit  genomlyst av av Svenska och utländska lärosäten.

Sedan har vi Utveckling av grupp och ledare (UGL) som är ett utbildningskoncept sedan början av 1980-talet. Samhällsutvecklingen under 1970-talet innebar stora förändringar på synsätt på människa och arbetsliv. Det innebar att Försvarsmaktens nya inriktningar att ska förståelse för ledarskapets betydelse för mellanmänskliga relationer och en grupps förmåga att nå sina mål. Det är en gruppdynamisk och upplevelsebaserad ledarskapsutbildning. Kontinuerlig utveckling, omarbetning och uppgradering i samklang med samhällets utveckling har gjort att den snart 40-åriga UGL-utbildningen håller hög kvalitet och är genomlyst av forskare, för att hålla vetenskapligt rakt igenom. Dessutom omfattar UGL 2008 och framåt modern forskning kring grupputveckling, ledarskap och personlig utveckling och relateras till Ledarskapsmodellen.

Dessa utbildningar är väl spridda i Sverige, och UL och UGL tillhör de mest spridda ledarskapsutbildningarna som har vetenskaplig grund.

Detta kommer från boken ”Ledarskapsmodellen”, Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar. (Garry Larsson, Josi Lundin och Ann Zander)

 

Facebooklinkedinmail

Destruktivt ledarskap

Fortsättning på ”Bad is stronger than good”!

Utifrån evolutionsläran har forskare sett att organismer som har varit anpassade till att hantera dåliga saker hade större chans till överlevnad och vidare fortplantning. För att kunna överleva behövde det vara fokus och uppmärksamhet på saker som kunde sluta illa. Vilket innebar att det är mer funktionellt med en beredskap som gör att jag reagerar starkare vid dåliga händelser än bra och positiva situationer. Att bad is ”stronger than good” finns kopplat till tidigare händelser, upplevelser, känslomässiga intryck m.m. hos mig som individ.

Positiva händelser kan bara få övertaget då de är många fler än de dåliga i antal. De dåliga händelserna har större påverkan än de bra, beroende på att den dåliga informationen bearbetas mer än de positiva, vilket bidrar starkare till individens upplevelse. Vi som människor har större behov av att undvika dåliga relationer till andra än till de som är positiva. Dessutom verkar det som att dåliga beteenden ”sprider” sig till andra.

Utifrån forskningshänseende, visar att misslyckade ledarskapsbeteenden beror bl.a. på förekomst av oönskade karaktärsdrag än på avsaknad av goda.

En chef kan ha flera positiva ledaregenskaper, men den psykologiska upplevelsen av det negativa tar oftast överhand.

Olika negativa ledarbeteenden kan hindra att andra positiva inte kommer fram. Att jobba med de olika destruktiva ledarbeteenden som vi (alla) har, har större inverkan på hur mitt ledarskap uppfattas av mina medarbetare än att bara försöka jobba med mitt  Konventionella- och Utvecklande ledarskap.

För dig som vill veta och lära mer finns Försvarshögskolans Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larssons bok ”Destruktivt ledarskap”.

För den som vill utveckla sitt ledar/chefsteam rekommenderar jag UL-kursen (Utvecklande Ledarskap), där vi mäter ledarskapsbeteenden i en 360 graders mätning. Där mäts även destruktiva beteenden. Möjlighet finns också att gå en öppen UL-kurs för de som inte genomför detta företagsinternt.

Ha en fortsatt bra och utvecklande ledarskapsvecka!

Facebooklinkedinmail

Destruktivt ledarskap

Bad is stronger than good!

Det innebär att det är mer effektfullt att förändra ett dåligt ledarbeteende än att jobba på och utveckla ett utvecklande/positivet ledarskapsbeteende.

Ledare är människor, och precis som alla andra, har de både positiva och negativa egenskaper. Att enbart fokusera på de positiva ledaregenskaperna inom ledarskapsforskningen skapar en ”kostsam villfarelse”. Ledare kan givetvis missuppfatta olika situationer och bete sig på ett olämpligt sätt. Ingen är immun mot att agera, medvetet eller omedvetet, på ett sätt som kan resultera i allvarliga konsekvenser.

Effektiva ledare kan bidra till negativa resultat. Det är intressant att kunna definiera både den positiva och den negativa sidan av ledarskapet.

Det är viktigt att ledare förstår själv sina egenskaper och sin personlighet. För att förstå hur andra uppfattar mig som ledare bör jag vara öppen för alla former information och feedback.

På samtliga ledarskapsutbildningar från Försvarshögskolan (t.ex. UGL=Utveckling av Grupp och Ledare, UL=Utvecklande Ledarskap) undervisas det både i destruktivt och konstruktivt ledarskap.

Fokus har allt mer de senaste åren varit på kostnaderna för det destruktiva ledarskapet inom olika organisationer.

Där av dagens överskrift ”bad is stronger than good”. Vilket innebär att det blir större och effektfullare att jobba med ledares destruktiva beteenden än de utvecklande ledarbeteendena. Vilket innebär att dåliga saker(bad) producerar större, mer konsekventa, mer mångfacetterade och varaktiga effekter än bra saker.

Jag kommer att utveckla och titta vidare på detta.

Facebooklinkedinmail

Ledarutveckling

Som ledare i någon form , är du alltid utsatt. Det förväntas att du fattar bra , tydliga och snabba beslut, samt att du ska helst alltid vara nåbar och helst på plats hela tiden. För att förstå och hantera andra människor och mig själv i de olika besluts situationer som jag hamnar i. Det förväntas att jag som ledare är Tydlig i mitt ledarskap, att jag bekräftar min personal hela tiden, visar mina medarbetare respekt, kan hantera konflikter och kan samarbeta samt att om mina medarbetare så vill ska de känna att de har möjlighet att kunna påverka sin situation (om de vill).

Vi på Goliat Konsult kan erbjuda:

 • UL (Utvecklande Ledarskap), företagsintern kurs/ev. öppen kurs
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), för att förstå min roll i gruppen och vilket ledarskap jag bör ha för att lyckas att få en självgående och öppen grupp.
 • Chefscoaching, för att kunna nå uppsatta mål

Till detta finns ett otaligt antal utvecklingsverktyg som stöd i de olika utvecklingsutbildningar och kurser.

Exempel:

 • SDI (Strength Deployment Inventory)
 • GDQ (Group Development Qustionnairy- Sweden)
 • ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) (Ingår i UL)
 • Myers Briggs personlighetsinventorium
Facebooklinkedinmail

Individutveckling

Alla vi människor vill förhoppningsvis utvecklas hela livet ut. Tyvärr så finns det de som slutar tidigt i livet med detta.

För oss alla andra finns det massor av spännande att utveckla och lära. Jag kan gå olika typer av utvecklingskurser, med olika typer av kartläggningsverktyg som stöd för min utveckling. Jag kan gå en öppen färdig kurs med andra som jag inte känner (sk. kallad främlingskurs), eller jag kan ta individuell coachning.

Vi på Goliat Konsult kan erbjuda:

 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
 • THE (The Human Element)
 • Individuell coaching
 • Livsstilscoaching
 • Karriärcoaching
 • Träningscoaching
 • Gå ner i viktcoaching
 • Träning och tävlingscoaching
Facebooklinkedinmail

Grupputveckling

Ibland vill vi få vår arbetsgrupp att arbeta smidigare och på ett mer effektivt sätt. Det duger inte att var och en i teamet kör sitt ”eget race” hela tiden. Vi behöver kunna samarbeta bättre, för till syvende och sist ska ju företaget vara konkurrenskraftig på en tuff och konkurrent utsatt marknad.Facebooklinkedinmail