UGL Utveckling av Grupp och Ledare

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

Sedan flera decennier är UGL- kursen en grundkurs för blivande officerare. GOLIAT KONSULT AB ger kursen i Stockholm men även på andra ställen i Sverige. Denna UGL -kurs har numer blivit en mycket uppskattad kurs såväl inom näringslivet som i offentlig förvaltning. UGL -kursen riktar sig till den som vill få insikt i och förståelse för ledarskapets grunder, gruppens utveckling och individens roll i gruppen. Det är av stor betydelse att förstå vad UGL- kursen egentligen är. För att lättare förstå hur UGL – utbildningen är upplagd kan vi börja med en liknelse. Föreställ dig att arbetsplatsen är en roddbåt. När du kommer dit första gången så vet du inte var du ska sitta och båten gungar till ordentligt när du stiger i. När du väl är i båten så gäller det att ta reda på vilka andra som redan befinner sig i den. Är det någon som du helst vill sitta nära?

Vem bestämmer UGL- kursen?  Vem ror?

Susan Wheelan, Ph.D. forskade kring gruppers utveckling när hon kom fram till att alla UGL – grupper har ett gemensamt utvecklingsmönster. Det spelar ingen roll hur UGL – grupperna är sammansatta, vilken miljö de befinner sig i eller vilka uppgifter de har att utföra – mönstret är alltid detsamma. Utvecklingsfaserna är dessutom cykliska, dvs. de upprepar sig när gruppen får en ny medarbetare, en ny chef eller gruppen ställs inför en helt ny uppgift. Genom att öka kunskapen om denna process, både hos chefer och medarbetare, så kan man förutse hur gruppen och man själv kommer att hantera situationer och gå vidare till nästa fas. Är man däremot omedveten om hur gruppdynamiken fungerar och hur man själv fungerar i olika situationer så är det lätt att fastna i ett negativt rollmönster som ofta kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Deltagarantalet är 8-12 personer i varje UGL – kurs. Handledarna ska vara två stycken (av Försvarshögskolan) registrerade och behöriga samt med godkänd utbildning. UGL –kursen  genomförs i internatform under 5 dagar. Utbildning pågår hela dagarna samt kvällstid. UGL -kurs handledaren har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för inlärning under UGL- veckan. Dock förväntas UGL-deltagaren ta sitt eget ansvar för sin inlärning – engagerar sig och med inlevelse ger för att få. Olikheter berikar. Särskilt i inlärningssituationer. UGL – gruppen bör därför sättas samman av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund, etc. Detta benämns ofta som en s.k. ”främlingsgrupp” i motsats till etablerade grupper – ”familjegrupper” – där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer.

Varför gå UGL?

Här nedan följer några punkter på vad en UGL – kurs på ett mycket konkret sätt hjälper deltagarna att utveckla:

  • Ökad självinsikt till ökad självkänsla
  • Effektivare konflikthantering
  • Förståelse för gruppens utveckling samt individernas roller i denna
  • Ökad förmåga att kommunicera

Praktiska detaljer inför din kurs

Våra godkända och registrerade handledare har mycket hög kompetens och erfarenhet vilket borgar för en lärorik och utvecklande
UGL -vecka! OBS! Det är viktigt att deltagarna är närvarande under hela UGL- kurstiden. Man kan således inte komma och gå eller endast genomföra delar av UGL – kursen. Skulle någon deltagare, av en eller annan anledning, tvingas bryta utbildningen, får UGL – kursen göras om i sin helhet vid annat tillfälle. Det är inte heller möjligt att medföra annat arbete som ska lösas under veckan. För att kunna delta i en UGL- kurs bör man ha en jämvikt i sin livssituation. Man bör således inte delta vid psykisk ohälsa.

För kursdatum, kursavgift mm klicka här!

Upplevelsebaserad inlärning

UGL – kursens strategi är inriktad på en känslomässig attityd – förändring med avseende på samarbete och samverkan. Utbildningsmetodiken är i hög grad praktiskt inriktad. UGL – kursen bygger på ”upplevelsebaserad inlärning” vilket innebär att deltagarna går igenom upplevelsebaserade övningar vilka kräver att de aktivt undersöker sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya situationer. De får sedan utveckla sina färdigheter inom de områden i vilka de själva upplever att de har svagheter. Även om det finns en röd tråd i UGL – kursen så skräddarsys den för varje utbildningsgrupp. Detta innebär att handledarna anpassar aktiviteter och övningar till deltagarnas behov. Vi lever i en tid då tempot är högt uppskruvat för många av oss. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till för jobb, familj, vänner och fritidsintressen. Dygnet har 24 timmar. Varken mer eller mindre. Det är Du själv som väljer hur Du ska disponera dessa timmar. Det handlar om att välja och att välja bort. Prioritera. Fokusera. Goliat arbetar sedan många år tillbaka med såväl högskolor som privata företag, kommuner och landsting och vi har över 20 års erfarenhet av ledarskapsutbildningar, chefs- och organisationsutveckling.

Genom att utveckla såväl chefer som medarbetare skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att möta de krav som uppstår i en värld som förändras i allt snabbare takt. Detta gör vi genom att utveckla den personliga mognaden hos individen och erbjuda de verktyg som behövs för att var och en ska kunna hantera sig själv och andra. Vårt mål är att ge kunden vad den behöver – kanske inte alltid detsamma som vad kunden initialt vill ha – men just därför brukar resultatet bli bra! Vi föredrar att arbeta med upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk modell. Du ska kunna koppla hjärnan till hjärtat. Och tvärt om.

VÄLKOMMEN!